DISCLAIMER

Dit is een webpagina van Kwaliteitdak Heerlen VOF. Voor alle duidelijkheid wijst Kwaliteitdak Heerlen VOF ('Kwaliteitdak') ten aanzien van deze webpagina op het volgende:

Kwaliteitdak besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website www.kwaliteitdakheerlen.nl, aan domeinen die linken naar www.kwaliteitdakheerlen.nl en aan de websites die beheerd worden door Kwaliteitdak of onderdeel uitmaken van de producten van Kwaliteitdak.

UW PERSOONSGEGEVENS
Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

INFORMATIE EN BESCHIKBAARHEID
Kwaliteitdak streeft er naar om de verstrekte informatie op de sites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat de getoonde informatie niet (meer) geheel juist is. Het staat Kwaliteitdak vrij om op elk gewenst moment en zonder enige vooraankondiging wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op onze websites kunnen geen rechten worden ontleend.

Kwaliteitdak is niet verantwoordelijk voor aan deze webpagina gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Kwaliteitdak brengt vraag en aanbod bij elkaar en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze contacten.

Kwaliteitdak is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze webpagina. Kwaliteitdak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in
relatie tot deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland.

VRAGEN OVER DEZE DISCLAIMER?
Kwaliteitdak Heerlen VOF
Heerlerbaan 169
6418 CC Heerlen
Tel: 045 - 542 40 50
info@kwaliteitdakheerlen.nl
045 - 543 01 92
045 - 542 40 50
Kwaliteitdak Heerlen
Heerlerbaan 169
6418 CC Heerlen
K.v.K. nr.
B.T.W. nr.
:
:
14037422
009936968 B01
WERKGEBIED
CONTACTGEGEVENSPROJECTEN
Algemene voorwaarden
|